Apel ROD Sowińskiego do Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego

Warszawa 2013-10-11                     

Pan Bronisław Komorowski

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Wiejska 10

00-902 Warszawa

 

Szanowny Panie Prezydencie,

            Jako Zarząd i Członkowie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie, zwracamy się z apelem o poparcie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

            Bezpośrednią przyczyną stworzenia przez działkowców projektu tej regulacji prawnej był wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 r. stwierdzający niekonstytucyjność niektórych przepisów dotychczas obowiązującej ustawy o ogrodach działkowych. Mając powyższe na uwadze, działkowcy postanowili podjąć starania o stworzenie nowej ustawy, która gwarantowałaby poszanowanie ich praw i zachowywała wszelkie wymogi wynikające z ustawy zasadniczej. Naszym wysiłkiem stworzony został projekt obywatelski, który w skali kraju poparł niemal milion obywateli i który został następnie skierowany do prac sejmowych.

            Przygotowany projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych jest odpowiedzią na konieczność wprowadzenia, wobec orzeczenia Trybunału, nowych rozwiązań w zakresie organizacji ogrodnictwa działkowego w Polsce i funkcjonowania podmiotów prowadzących ogrody działkowe. Jego głównymi celami są zachowanie najważniejszych funkcji ogrodów działkowych poprzez realizację elementarnych zasad, takich m.in. jak prawo działkowców do swobodnego zrzeszania się, zasada ochrony ich praw nabytych, pogodzenie praw Skarbu Państwa i praw gmin z potrzebą ochrony ogrodów, przyznanie gwarancji działek zamiennych w przypadku likwidacji ogrodów, czy też ochrona działkowców w przypadku roszczeń do terenów, na których znajdują się ogrody. Sporządzony przez nas projekt gwarantuje realizację tych zasad, uwzględniając przy tym uzasadnione interesy Skarbu Państwa, gmin, a także innych zainteresowanych.

 

            Pomimo że projekt, w kształcie zaproponowanym przez działkowców, zyskał tak wysokie poparcie w skali kraju, działania parlamentarzystów pracujących nad treścią ustawy budzą w nas wielki niepokój. W toku prac komisji sejmowej posłowie Platformy Obywatelskiej oraz Solidarnej Polski wprowadzili wiele budzących nasz sprzeciw poprawek, które niweczą de facto cały sens naszego projektu. Poprawki poselskie umożliwiające nierówne traktowanie działkowców w procesie uwłaszczania, poprzez które część spośród działkowców może utracić prawa do swoich ogrodów, są niekonstytucyjne i jawnie dyskryminujące. Poprawka pozwalająca na całkowicie niekontrolowany obrót działkami uniemożliwi zaś stowarzyszeniom ogrodowym jakąkolwiek weryfikację nabywców działek, co w istocie pozwoli na ich przejmowanie przez podmioty komercyjne – deweloperów i w konsekwencji doprowadzi do likwidacji i upadku ogrodów działkowych. Te i wiele innych projektów spowodowało głośny sprzeciw naszych przedstawicieli w komisji sejmowej, a także liczne wystąpienia oburzonych obywateli do władz Państwa. Niestety zarówno rząd jak i parlament są głusi na nasze prośby. Posłowie Platformy Obywatelskiej jawnie wyrażają całkowity brak zainteresowania naszymi postulatami i merytoryczną dyskusją nad projektem. Nie zważają na niekonstytucyjność forsowanych zmian i nie zamierzają słuchać naszych argumentów. Nieustannie spotykamy się z wyraźną niechęcią, a władze robią wszystko, żeby pozbawić nas głosu w tej sprawie.

            Wobec powyższego zmuszeni jesteśmy apelować o poparcie naszych postulatów w każdy dostępny sposób oraz o podjęcie działań mogących nakłonić rządzących do opamiętania się i rozpoczęcia z nami merytorycznego dialogu. Bezskutecznie domagamy się od władz poszanowania naszych elementarnych, konstytucyjnych praw tj. uczciwego pochylenia się nad głosem obywateli, którzy poparli tę regulację.

            Ogrody działkowe są naszym wspólnym dobrem i stanowią płuca wielu naszych miast. Idea ogrodów jest stara i szlachetna – początkowo miały one łagodzić skutki pauperyzacji niektórych grup społecznych, wywołanej postępującą industrializacją miast. Zdegradowane tereny były dzielone na małe poletka ziemi, które wysiłkiem wielu rodzin stopniowo zagospodarowywano. Od początku ogrody działkowe były formą pomocy socjalnej dla najuboższych. Także dziś z dobrodziejstw ogrodów korzystają przede wszystkim ludzie niezamożni, ale ogrody pełnią już nie tylko rolę spiżarni. Częstokroć są dla wielu z nich jedyną dostępną im formą wypoczynku, rozrywki i spędzania wolnego czasu.
Ze statystyk wynika, że większość działkowców stanowią emeryci, renciści oraz osoby bezrobotne. Dzisiejsze ogrody działkowe stanowią owoc wspólnych starań i wysiłków wielu pokoleń ich posiadaczy. Jednocześnie nie sposób nie zauważyć istotnej funkcji ogrodów z punktu widzenia rozwoju miast. Postępująca urbanizacja sprawia bowiem, że na ich terenach coraz częściej odczuwalny staje się brak terenów zielonych. Ma to znaczenie nie tylko dla ludzi, ale i dla coraz mniej licznej fauny, której dają one schronienie.

            W związku z powyższym gorąco apelujemy o wsparcie naszej inicjatywy oraz popieranie jej wszelkimi dostępnymi środkami. Tylko wspólnymi siłami możemy przeciwstawić się arogancji i obojętności posłów usiłujących pogrzebać obywatelski projekt ustawy.

                

Z poważaniem

Zbigniew Gerasik       Tomasz Banaś

Prezes Zarządu           V-ce Prezes Zarządu

 

Kalendarz

Lipiec 2024
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4