Petycja ROD Sowińskiego do Pani Marszałek i Pana Premiera

Pani Ewa Kopacz

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Wiejska 4/6/8

00-902 Warszawa

 

Pan Donald Tusk    

Prezes Rady Ministrów

Al. Ujazdowskie 1/3

00-583 Warszawa

                                                                      

Szanowni Państwo,

            Jako Zarząd i Członkowie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie, wyrażamy głębokie zaniepokojenie sposobem procedowania nad projektami dotyczącymi nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Działania posłów Platformy Obywatelskiej oraz Solidarnej Polski, biorących udział w pracach Komisji oceniamy jako skandaliczne, a proponowane przez nich zmiany do projektu obywatelskiego (druk Sejmowy nr 1204) za oburzające, gdyż całkowicie odwracają sens złożonego przez działkowców projektu. Z trwogą obserwujemy w jaki sposób posłowie usiłują zniweczyć zagwarantowane nam – grupie niemal miliona obywateli RP, konstytucyjnie prawo do inicjatywy ustawodawczej.

            Mając pełną świadomość konsekwencji jakie niesie ze sobą wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 r. stwierdzający niekonstytucyjność części przepisów obowiązującej ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, posiadacze Rodzinnych Ogródków Działkowych (dalej: ROD) realizując swoje konstytucyjne uprawnienia oraz wypełniając wszystkie wymogi przewidziane ustawą z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu władzy ustawodawczej przez obywateli, za pośrednictwem Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, przygotowali projekt nowej ustawy. Należy podkreślić, że ustawa w zaproponowanym kształcie zabezpieczałaby uzasadnione, elementarne prawa setek tysięcy zainteresowanych tą regulacją obywateli i spełniałaby jednocześnie wszelkie konstytucyjne wymagania.

            Do najważniejszych postanowień zgłoszonego przez działkowców projektu należało m.in. prawo działkowców do swobodnego zrzeszania się, zasada ochrony ich praw nabytych, pogodzenie praw Skarbu Państwa i praw gmin z potrzebą ochrony ROD, przyznanie gwarancji działek zamiennych w przypadku likwidacji ROD, czy ochronę działkowców w przypadku roszczeń do terenów na których znajdują się ogrody. Sporządzony przez nas projekt gwarantował realizację tych fundamentalnych zasad, uwzględniając przy tym uzasadnione interesy Skarbu Państwa, gmin, a także innych osób.

            Niestety poprawki jakie posłowie wprowadzili do zgłoszonego przez nas obywatelskiego projektu niweczą de facto cały jego sens. Treść dokumentu odbiega coraz bardziej od jego pierwotnej wersji, a propozycje zmian są skandaliczne, niekonstytucyjne oraz całkowicie nie do przyjęcia przez działkowców – autorów projektu. Działanie te są niedopuszczalne oraz w pełni obnażają butę i arogancję przedstawicieli władzy w stosunku do nas - obywateli. W pracach komisji sejmowej całkowicie ignorowane jest nasze doświadczenie oraz wkład jaki wnieśliśmy w należyte przygotowanie projektu ustawy. Co więcej, posłowie Platformy Obywatelskiej jawnie wyrażają całkowity brak zainteresowania naszymi postulatami i merytoryczną dyskusją nad projektem. Oburza nas ponadto postawa przewodniczącej Komisji, prezentującej wyraźną niechęć w stosunku do działkowców oraz ich projektu, która przez swoje działania uniemożliwia rzeczową rozmowę. W praktyce wszelkie zgłaszane przez PO poprawki zostają uchwalane niejako z automatu, bez wysłuchania kontrargumentów oraz pomimo zgłaszanych licznych zastrzeżeń natury konstytucyjnej, natomiast te zgłaszane przez Komitet przepadają w głosowaniach bez najmniejszej możliwości ich uzasadnienia. Nie ukrywam, że jesteśmy wręcz zdumieni takim zachowaniem oraz prezentowanym poziomem arogancji wobec nas!

            Pragniemy także zwrócić uwagę, że forsowane przez posłów regulacje mogą wpłynąć na uznanie ustawy za niekonstytucyjną. Jako przykład można wskazać tu nierówne traktowanie działkowców w procesie uwłaszczania. W świetle poprawek posłów koalicji część działkowców zostanie całkowicie pozbawiona tej możliwości. Niedopuszczalna i zmierzająca w istocie do zniweczenia możliwości uzyskania prawa użytkowania wieczystego działki jest także propozycja przyznania gminom prawa ich pierwokupu. Nasz sprzeciw wywołuje także poprawka umożliwiająca całkowicie niekontrolowany obrót działkami, uniemożliwiająca stowarzyszeniom ogrodowym jakąkolwiek weryfikację ich nabywców, co w istocie może umożliwić przejęcie działek przez deweloperów,  a w konsekwencji ich likwidację.

Wątpliwości budzą także propozycje całkowitej likwidacji Polskiego Związku Działkowców, a także te zmierzające do nacjonalizacji jego majątku.

Na zastrzeżenia natury konstytucyjnej w toku prac Komisji kilkukrotnie zwracali uwagę obecni w niej eksperci: prof. dr hab. W. Orłowski oraz konstytucjonalista dr R. Piotrowski. Nie licząc się z ich głosem posłowie Platformy w dalszym ciągu forsują swoje poprawki, nie zważając na ich konsekwencje.

            Dalsze tolerowanie tego typu zachowań doprowadzi z całą pewnością do uchwalenia „bubla prawnego”, który w niedługim czasie okaże się niekonstytucyjny i zostanie zakwestionowany przez Trybunał, co będzie niewątpliwą kompromitacją nie tylko dla Parlamentu, ale i dla całego Państwa. Regulacja ta nie będzie dawać działkowcom żadnych realnych praw do posiadanych ogrodów i spowodować może całkowity upadek Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Stosowanie zaś w stosunku do różnych uczestników procesu legislacyjnego, różnych standardów – wyraźnie dyskryminujących środowisko działkowców, które reprezentowane jest przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, uważamy za naganne oraz sprzeczne z zasadami demokratycznego państwa prawnego. Nie możemy bezczynnie przyglądać się „rozmontowywaniu” projektu, który poparło w skali kraju niemal milion obywateli!

            Mając powyższe na uwadze, apelujemy o interwencję w tej sprawie oraz o uwzględnienie zgłaszanych przez nas sugestii w celu właściwego uregulowania kwestii Rodzinnych Ogródków Działkowych.

 

Do wiadomości:

Komisja Infrastruktury; Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

 

 

Z poważaniem

Zbigniew Gerasik

Prezes Zarządu

Kalendarz

Czerwiec 2023
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2